Privacy beleid EIC i.v.m. AVG  (bescherming van persoonsgegevens)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin wordt o.a. bepaald hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden.

EIC en persoonsgegevens 
EIC biedt een educatief havenprogramma aan voor  leerlingen, studenten en docenten/ begeleiders van onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO, HBO, WO).
EIC slaat persoonsgegevens op om de organisatie van het havenprogramma en de bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. En om contact te onderhouden over lopende zaken, projecten, excursiekosten en (financiële) administratie. EIC geeft deze persoonsgegevens niet door aan derden, behalve bij bedrijfsbezoeken (zie hieronder). EIC bewaart van de school en contactpersoon naam, telefoon en mailadres na toestemming. De persoonsgegevens die worden bewaard zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken. Wij houden ons bij het bewaren aan de wettelijke bewaartermijnen.

Bedrijfsbezoeken, persoonsgegevens en bewaartermijn
ISPS wetgeving verplicht bedrijven documentnummers van geldige identiteitsbewijzen op te vragen bij toelating van personen boven de 14 jaar op het bedrijfsterrein. EIC stuurt daarom de persoonsgegevens van de leerlingen en begeleiders, die door de school aan EIC beschikbaar zijn gesteld alleen door aan die bedrijven die tijdens de excursie door de school worden bezocht. Verder worden persoonsgegevens niet uitgewisseld aan derden. De bezochte bedrijven zijn door EIC verzocht deze persoonsgegevens direct na de excursie te vernietigen. EIC vernietigt deze persoonsgegevens direct nadat de factuur is opgemaakt.

Persoonsgegevens van andere groepen
Ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden bewaart EIC ook gegevens van:

  • Bedrijven, overheden, instellingen met wie wij samenwerken om ons havenprogramma uit te voeren. Persoonsgegevens van contactpersonen worden in het EIC-relatiebestand in een beveiligde digitale omgeving bewaard. NAW gegevens, telefoon en e-mail worden met instemming en niet langer dan noodzakelijk bewaard in een relatiebestand vanwege informatiedoeleinden.
  • Vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het havenprogramma en begeleiden de havenexcursies. De persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst worden deze gegevens bewaard vanwege de fiscaal geldende termijn.
  • Bedrijven en organisaties die gebruik maken van onze vergaderlocatie. Gegevens van contactpersonen worden in het EIC-relatiebestand in een beveiligde omgeving vanwege de fiscaal geldende termijn.

Nieuwsbrieven en uitnodigingen
EIC verzendt o.a. nieuwsbrieven en uitnodigingen om onze activiteiten onder uw aandacht te brengen. Mocht u deze niet (meer) willen ontvangen, maak ons dat kenbaar.

Vragen, over, wijzigingen of verwijderen van persoonsgegevens
Heeft u vragen of klachten over  hoe EIC  uw persoonsgegevens bewaart, stuur dan een e-mail naar info@eicmainport.nl of neem contact op met een van onze medewerkers.
Hetzelfde geldt voor als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Voor meer informatie over de AVG kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens die hier op nageslagen kan worden.  

Disclaimer 
Op de EIC website wordt algemene informatie vermeld. Hoewel EIC zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan EIC niet garanderen dat de geboden informatie volledig, juist en altijd actueel is. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. EIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Cookies
EIC is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookiegebruik. EIC maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van web statistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon.. Wij gebruiken de anonieme gegevens alleen om onze website te verbeteren. Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden.

Externe links
Op verschillende plaatsen op de EIC website bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door het EIC worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. Het EIC is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan het EIC niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij onthouden ons van enige   aansprakelijkheid met betrekking tot die websites . Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.