Havenexcursie voorwaarden EIC

(over aansprakelijkheid, veiligheid, betaling en meer)
De havenexcursies van EIC Mainport Rotterdam zijn mogelijk dankzij de medewerking van het
bedrijfsleven in het Rotterdamse haven en industriegebied. Op de bedrijfsterreinen gelden diverse
maatregelen op het gebied van orde en veiligheid. Een gevolg van het aparte karakter van het
havengebied. De haven is immers een dynamisch en internationaal knooppunt van goederenstromen
en tevens een compact en intensief industriegebied. Met het oog daarop zijn onderstaande
havenexcursievoorwaarden opgesteld.
In deze excursievoorwaarden wordt verstaan onder: – de opdrachtgever: de deelnemende onderwijsinstelling/groep/organisatie
en onder – EIC Mainport Rotterdam: de Stichting Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam
ALGEMEEN
De opdrachtgever stelt EIC Mainport Rotterdam één week van te voren in het bezit van een
lijst met de nummers van de identiteitsbewijzen van alle deelnemers (en begeleiders). Let
op: het gaat dus niet om BSN (Burgerservicenummers)! Deze lijst dienst één week
voorafgaand aan de excursie in ons bezit te zijn.
Een ID is verplicht. Alle deelnemers van 14 jaar en ouder dienen gedurende de excursie een
identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) bij zich te dragen. Beveiligingsmensen van een
bedrijf kunnen er naar vragen.
Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften en deze excursie
voorwaarden. Het is de taak van de opdrachtgever om alle deelnemers (incl. begeleiders!)
van deze voorschriften en regels op de hoogte te stellen.
Aanwijzingen van de gids gedurende de excursie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Het is deelnemers verboden om op de terreinen af te wijken van de door de gids aangeduide
route.
Het dragen van helmen en/of hesjes en veiligheidsbrillen is op een aantal terreinen verplicht.
Mocht dit zo zijn dan worden deze gedurende de excursie uitgereikt.
Op de bedrijfsterreinen mag niet gerookt worden. Aanstekers of lucifers mogen niet worden
meegenomen.
Mobiele telefoons en alle andere elektronische apparatuur mogen tijdens de
bedrijfsbezoeken niet worden gebruikt of meegenomen. Tijdens het betreden van de
bedrijfsterreinen moet deze apparatuur in de bus worden achtergelaten. Op de EIC
havenexpositie echter werken de deelnemers met een app waarbij gebruik van de eigen
mobiele telefoon noodzakelijk is.
Op de bedrijfsterreinen mogen geen foto’s/filmopnamen worden gemaakt; ook niet vanuit
de bus.
Bij bedrijven is een ieder verplicht passende kleding en stevige schoenen (geen open schoenen
of slippers) te dragen.
Bij bezoeken aan de chemische industrie en olieraffinaderijen zijn onbedekte lichaamsdelen
(armen en benen) niet toegestaan!


VERZEKERINGEN
De opdrachtgever staat er voor in dat: –
Er een naar aard en omvang adequate aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor alle
deelnemers en begeleiders vóór aanvang van de excursie, waarop tevens is gedekt de
aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan bezochte terreinen en bedrijven evenals de
daaruit voortvloeiende schade. Dit geldt tevens voor de tentoonstelling van EIC Mainport
Rotterdam en geleende apparatuur zoals bv. mobiele telefoons of powerbanks; – –
de premie van hiervoor bedoelde verzekering is voldaan;
ook het (bus)vervoer terzake verzekerd is.

AANSPRAKELIJKHEID –
EIC Mainport Rotterdam sluit elke aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan deelnemers
en/of begeleiders tijdens de excursie uit, waaronder begrepen het vervoer van en naar
bezochte terreinen en bedrijven.
De deelnemers aan de excursies dienen zich te houden aan de voorschriften, zoals die
gelden op de te bezoeken bedrijfsterreinen en op de expositie van EIC Mainport
Rotterdam. Diegenen die zich niet houden aan de voorschriften kan de toegang tot de
terreinen worden geweigerd, dan wel kunnen van de terreinen worden verwijderd. Het
niet weigeren van de toegang c.q. het niet verwijderen levert ingeval van aanspra-
kelijkheid van de deelnemer(s) of begeleiders voor schade geen eigen/medeschuld van
EIC Mainport Rotterdam op.
EIC Mainport Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, die direct of
indirect het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals
overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist
handelen of niet handelen, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet
houden aan veiligheidsvoorschriften.
EIC Mainport Rotterdam is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijk
eigendommen van de deelnemers.
EIC Mainport Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door deelnemers en/of
begeleiders veroorzaakte schade aan derden, waaronder mede wordt verstaan de te
bezoeken terreinen en bedrijven.
De opdrachtgever vrijwaart EIC Mainport Rotterdam van eventuele aanspraken terzake.
De aansprakelijkheid van EIC Mainport Rotterdam is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

BETALING –
De kosten van de excursie, inclusief een havengids en het bezoek aan de EIC
havententoonstelling staan weergegeven in de definitieve boeking, onder voorbehoud
van eventuele prijswijzigingen.
Opdrachtgever ontvangt na de excursie een factuur waarbij wordt uitgegaan van het
aantal vooraf opgegeven deelnemers op de lijst met id-nummers die wij één week van te
voren van u hebben ontvangen.
Het huren van de bus(sen) is voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders wordt
overeengekomen.
ANNULERING –
bij annulering van een excursie meer dan 20 dagen voor de excursiedatum is de
opdrachtgever geen kosten verschuldigd
bij annulering van de excursie van 20 – 5 dagen voor de excursiedatum is opdrachtgever
50% van de kosten verschuldigd
bij annulering van de excursie minder dan 5 dagen voor de excursiedatum is de
opdrachtgever 100 % van de excursiekosten verschuldigd
In alle gevallen waarin deze excursievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van EIC Mainport
Rotterdam
Rotterdam/Rozenburg, 2024